Övervakning av strukturfonderna kritiseras

Kritiken framförs inför parlamentsdebatten om ansvarsfrihet för EUs institutioner och organ. Kritiken mot Kommissionen kan anses som skarp i och med att en av de viktigaste frågorna i processen om beviljande av ansvarsfrihet är just förvaltningen av strukturfonderna.

Trots sin kritik väntas Europaparlamentets budgetkontrollutskott yrka ansvarsfrihet för kommissionen.

Frågan om ansvarsfrihet för EU:s institutioner och organ för budgetåret 2006 debatteras i kammaren tisdagen den 22 april.

Läs mer här.

/Martin Persson

18 Apr 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information