Ställ ut på årets InterReg Forum!

InterReg Forum 2008 är en uppföljning av det mycket uppskattade arrangemang som hölls under samma namn i februari 2006. InterReg Forum syftar till att dra lärdomar från ett territoriellt samarbete. Duktiga föredragshållare kommer att finnas på plats, en mängd olika workshops kommer att äga rum och det kommer också att finnas tid till ett mer informellt erfarenhetsutbyte.

Självkostnadspriset för varje utställare är 6000 kr. I priset ingår utställningsyta på ca 5 kvadratmeter, ett ståbord; och vid behov video eller dvd.

Läs mer

/Huda Zaid

14 Maj 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information