Starkt stöd för en ambitiös sammanhållningspolitik efter 2013

Den femte framstegsrapporten om ekonomisk och social sammanhållning består av två delar. Den första är en rapport om det offentliga samrådet om den framtida sammanhållningspolitiken som pågick mellan den 27 september, 2007 och 31 januari, 2008. Den andra delen utgörs av en analytisk rapport om regionala ekonomier, som visar att mindre utvecklade regioner fortfarande har en stark tillväxt som gynnas av en ökad satsning på framtidssektorer.

Sammanhållningspolitiken efter 2013: Rapport om offentligt samråd

Bland annat uttryckte bidragen i det offentliga samrådet:
• Ett mycket starkt stöd till att behålla en europeisk regionalpolitik. Svaren var enhälliga - ingen åternationalisering av strukturfondsstödet bör ske.
• Ett stöd till att policyn bör täcka hela EU:s territorium även om fokus i första hand bör riktas mot de ekonomiskt eftersläpande regionerna.
• Ett ökat stöd för sammanhållningens tredje mål: territoriellt samarbete.
• En förhoppning om att regionernas inblandning i utformandet av den framtida sammanhållningspolitiken kommer att öka. Tydliggörande av begreppet multi-level governance efterfrågades.

Ekonomisk och social sammanhållning: Aktuellt läge och framtidsutsikter

Den andra delen av rapporten visar bland annat på:
• Ökad tillväxt i fattigare regioner.
• Tillväxt i regioner är inriktade på kunskapsintensiva sektorer.
• Behöv av mer investeringar i innovation och utbildning.

Den femte framstegsrapporten om ekonomisk och social sammanhållning
Offentligt samråd om sammanhållningspolitikens framtid

/Maria Didi

23 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information