Akademi Norr och Cornwall inleder samarbete

Akademi Norr och Cornwall inleder ett projektsamarbete inom ramen för Interreg 4C.

Partners i projektet är bland annat Akademi Norr och Combined University of Cornwall. Både Akademi Norr och Combined University of Cornwall är resultat av ett strategiskt tänkande när det gäller användningen av strukturfondsmedel byggd på lokala och regionala förutsättningar och med syfte att skapa tillväxt och en förändrad struktur i närings- och arbetsliv. Parterna inledde ett samarbete för två år sedan som nu resulterat i ett gemensamt Interreg 4C projekt.

Projektet heter UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces) och är beviljad medel från Interreg 4C. Projektet omfattar 15 partners från 6 länder. Syftet med projektet är att bygga en modell för hur man kan utveckla regioner med strukturella problem, kallat "The UNICREDS 5 step model". Modellen bygger på 5 framgångsrika fall som sammanställs, beskrivs och redovisas på workshops, seminarier, konferenser och i skrift under projekttiden 2010-2012.

Den totala budgeten för projektet ligger på 25 miljoner kronor varav cirka 5,5 miljoner är den totala budgeten för svenska partners (Akademi Norr, Skellefteå Campus och Region Västerbotten). Interreg 4C finansierar 75 % av den svenska delen.

Läs hela nyheten på Akademi Norr:s hemsida

/CB

26 Nov 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information