Barentsregionens roll i Europa

Seminariet öppnades av Barentsrådets ordförande Pauli Saapunki. I inledningen av sitt anförande betonade han vikten av att Barentsregionen blir en integrerad del av den europeiska utvecklingen. Han pekade på förutsättningarna för området och EU:s råvarustrategi, logistiken, vägarna, järnvägarna och flygtrafiken. Naturresurserna i Barentsregionen blir allt viktigare för att stötta och utveckla den europeiska konkurrenskraften. När man diskuterar råmaterial på ministernivå är det också viktigt att diskutera hur man ska förbättra och förfina industrierna i regionen. När det gäller logistiken så är den öst-västliga förbindelsen en förutsättning för utvecklingen av Barentsregionen.

Barentsregionen har många internationella knutpunkter för både järnväg och väg som måste utvecklas och förbättras. Ann-Kerstin Myleus från EU-kommissionens DG Regio redogjorde sedan för utvecklingen av Östersjöstrategin. I sitt anförande tog hon upp hur kommissionen har arbetat med Östersjöstrategin och vikten av att få med EU:s Nordliga dimension i strategin. Hon betonade vikten av att Östersjön är en miljömässigt hållbar, tillgänglig samt säker och attraktiv region. Kommissionen kommer att presentera strategin den 10 juni i år. Under förmiddagen presenterade också kommissionär Olli Rehn från DG Enlargement Barentssamarbetet i förhållande till den Europeiska unionen.

Eftermiddagen inleddes med att vice president för European Investment Bank, Eva Srejber redogjorde för bankens finansieringsmöjligheter och vad de kan göra för Barentsregionens utveckling. Christina Henriksen från Norges Barentsekretariat berättade vidare om samerna inom Barents. I sitt anförande pekade hon på vikten av dialog och samarbete med såväl industrin som ursprungsbefolkningen. Dagen fortsatte med att Jolynn Caroll på Akvaplan Niva redogjorde för de miljömässiga aspekterna i Barentsregionen. Hon pekade bland annat på de maritima förutsättningarna för området samt möjligheterna för de teknologiska och kunskapsbaserade affärsmöjligheterna. Dagen avslutades med en sammanfattning av Barentsregionens framtida utmaningar.

 /Torbjörn Lindahl  

15 Maj 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information