Förslag om intergrupp för öar, bergstrakter och glesbefolkade områden

Förslaget kommer från Alyn Smith från Scottish National Party som vid CPMRs konferens tidigare i år åtog sig uppdraget att skapa en grupp som samlar Europaparlamentariker över parti- och nationsgränserna.

- Syftet är att framhäva och försvara intressen för Europas öar, bergstrakter och glesbefolkade områden på europeisk nivå, att göra EU:s institutioner mer uppmärksamma på de problem och utmaningar som dessa områden står inför och att Artikel 174 i Lissabonfördraget som fastslår att "speciell uppmärksamhet" skall ges till dessa områden tas i beaktande i framtida EU-lagstiftning, säger Alyn Smith.

Initiativet får stöd från CPMRs kommission för öar och flera andra av EU:s organisationer.

En intergrupp är ett sätt för Europaparlamentarikerna att engagera sig över partigränserna för att diskutera ämnesområden och problem som man har gemensamt intresse för. Det finns för närvarande 23 registrerade intergrupper.

Läs Alyn Smiths briefing om intergruppen

Läs mer om CPMR 

Besök NSPAs hemsida

/AG

30 Sep 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information