Glesbefolkade områden först med framtidsstudie

Seminariet var ett samarrangemang mellan North Sweden European Office, Mid Sweden Office och de norska och finska regionkontoren i Bryssel samt DG Regio. Det inleddes med att Dirk Ahner underströk vikten av att regionerna själva utarbetar en bild av sin situation och sina framtida utsikter. För att EU:s regionalpolitik ska vara verksam är det viktigt att den är väl förankrad i regionerna. Den studie som nu tas fram om NSPA är den första i sitt slag, och förhoppningsvis kommer fler regioner att göra liknande studier.

- Vi ska öppna fönster och betrakta alla Europas regioner, och det första vi öppnar är det som vätter norrut, sa Dirk Ahner.

Framtidsstudien

Erik Gløersen, Nordregio, är den som tar fram studien och han betonade vikten av att göra resten av Europa medvetna om varför de norra delarna är intressanta och vad de har att erbjuda. Hela Europa står inför stora utmaningar i framtiden, t.ex. klimatförändringar och ekonomisk globalisering. Då ska inte NSPA-områdena ses som en del av problemet, utan som en del av lösningen. Befolkningen i dessa områden är exempelvis van vid att anpassa sig till snabba ekonomiska förändringar, menar Erik Gløersen. Dessa områden besitter enorma tillgångar i form av naturresurser såsom råvaror och storslagen natur.

En missuppfattning bland beslutsfattare, enligt Erik Gløersen, är att problemet med glest befolkade områden skulle vara för få invånare per kvadratkilometer, medan Gloersen istället vill sätta fokus på det antal människor som dagligen finns tillgängliga på en närliggande arbetsmarknad. För utvecklingen av större arbetsmarknadsområden är infrastrukturen grundläggande. Kommunikationerna är någorlunda väl utvecklade när det gäller resor i nord-sydlig riktning, men inte öst-västlig. Därför är utvecklingen av infrastrukturen för bättre kommunikation av stor betydelse både för transport av gods och för att uppmuntra befolkningen till ökat kollektivt åkande. Samarbetet mellan offentlig och privat verksamhet är också betydelsefull då det kan skapa en win-win situation mellan industrins behov och samhällets.

Demografisk utmaning

Den största utmaningen för framtiden i NSPA är dock den demografiska utvecklingen. Kvinnor och utlandsfödda är underrepresenterade i dessa regioner. Detta skapar social obalans bland annat genoom lägre födelsetal och en långsammare regional utveckling eftersom kvinnor generellt är mer högutbildade än män och har lättare att anpassa sig till ekonomiska förändringar. Långsiktigt måste regionerna därför locka till sig dessa grupper.

Visionen

Visionen i framtidsstudien är en stabiliserad demografisk utveckling, en ledande position gällande regionspecifika forskningsområden och ett sammanhängande transportsystem för gods och arbetspendling.

- De glest befolkade områdena i norra Europa kan spela en viktig roll för den europeiska unionens gemensamma framtid, och den bilden vill vi att kommissionen efter detta möte har för ögonen. Området har stor potential och är strategiskt viktigt bland annat genom närheten till Ryssland. Därför måste vi göra norra Sverige och dess tillgångar och möjligheter ännu mer synliga för resten av Europa, sa Peter Hedman, direktör Region Västerbotten, efter mötet.

Förklaringar 

NSPA             Northern Sparsely Populated Areas, ett nätverk för de
                      glest befolkade områdena i norra Sverige, norra Norge
                      samt norra och östra Finland.

DG Regio        Europeiska kommissionens generaldirektorat för
                      regionalpolitik

Nordregio          Nordiska ministerrådets europeiska center för forskning,
                      utbildning och dokumentation om regional utveckling
                      och planering.

/ Karla Wixe

03 Feb 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information