Gränshindersamarbete

Syftet med att etablera av ett gränshinderssamarbete i Nordkalotten är att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare med som berörs negativt av ländernas olika regelverk. Ett bidrag på 85 000 kr kommer att tilldelas denna undersökning.

"Det är min förhoppning att vi kan öka rörligheten mellan våra länder på Nordkalotten genom att satsa på gränsregionalt samarbete och därigenom skapa fler jobb och företag" säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

 

Läs regeringens pressmeddelande

 

/ Maria Estefors

11 Dec 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information