Intressegrupp i Europaparlamentet för öar, berg samt glestbefolkade områden

Initiativet syftar till att göra EU:s institutioner mer uppmärksamma på problematiken för territorier såsom öar, berg och glest befolkade områden. Vidare för att säkerställa att kraven i artikel 174 i Lissabonfördraget (motsvarande artikel 158 i förslaget till konstitutionsfördrag), som specificerar att särskild uppmärksamhet måste riktas mot dessa områden, efterlevs och att de tas i beaktande vid framtida EU- lagstiftning.

Läs mer om CPMR 

Läs CPMR:s pressmeddelande

/Torbjörn Lindahl

 

15 Maj 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information