Ökad kommunikation för ett fördjupat Östersjösamarbete

Östersjöstrategin är den första makroregionala strategin i EU och utgör en viktig referenspunkt för framtida regionala samarbeten. Regionkommitténs generalsekreterare Gerhard Stahl menade att allt mer fokus riktas mot den regionala nivån bland annat genom den politiska makten som tillkommit genom Lissabonfördraget men även genom den uppmärksamhet som riktas mot Östersjöregionen genom Östersjöstrategin.

Marek Wozniak, ordförande för region Wielkopolska, pekade på vikten av den lokala och regionala närvaron i den europeiska politiken där den regionala utvecklingen är ett viktigt mellanled i kommunikationen och samarbetet mellan lokal och överstatlig nivå.

Flertalet talare underströk nödvändigheten av att öka kommunikationen mellan de olika politiska nivåerna inom Östersjöregionen och pekade på att initiativet för Östersjöstrategin kommer från överstatlig nivå, men ansvaret för dess implementering ligger hos de nationella, regionala och lokala aktörerna.

- Alla måste delta för att den (Östersjöstrategin) inte ska bli en pappersprodukt, den måste implementeras på ett riktigt sätt. Huvudfaktorerna för en framgångsrik impementering är gemensamma insatser från alla politiska nivåer, menade Anders Lindholm, Europeiska kommissionen, DG Regionalpolitik.

- Östersjöstrategin bör utgöra en plattform där de berörda aktörerna måste se till att projekten som genomdrivs baseras på konsekventa handlingplaner för att grundidéen om samordning ska kunna uppnås. För att detta ska ske måste kommunikationen mellan regionerna inom Östersjösegionen bli bättre, sa Grzegorz Potrzebowski, direktör för regionalpolitiska departementet i Wielkopolska regionen.

- Östersjöregionen delar till stor del samma basstruktur trots dess ojämna ekonomiska utveckling. För att kunna utvecklas till en konkurrenskraftig region måste man se till helheten och inte bara fokusera på de södra delarna av Östersjön påpekade Mona-Lisa Norrman från Jämtlands kommun.

För norra Finland och norra Sverige är utvecklingen av transportmöjligheterna ett ständigt återkommande område. Norrman tryckte på vikten att utveckla trafiken i öst-västlig riktning för att på så vis kunna ta tillvara på de tillgängliga kommunikationsmedlena som finns genom bland annat de norska hamnarna. Hon menade även att EU måste kunna rikta blicken utanför de interna gränserna och fokusera på var produktionen finns och var marknaden kan skapas.

Läs konferensrapporten (engelska)

Läs mer på region Wielkopolskas hemsida

 Wielkopolska

/ Maria Estefors

09 Dec 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information