OPEN DAYS 2009

OPEN DAYS, som är de europeiska regionerna och städernas egna dagar i EU, går i år av stapeln den 5-8 oktober under huvudrubriken "Global challenges, European solutions". Syftet med dagarna är att skapa en mötesplats för regionala aktörer och representanter för både privat och offentlig sektor med ett stort utbud av seminarier, workshops och debatter där framtiden för Europas regioner diskuteras.

Fyra olika teman ska genomsyra aktiviteterna under dagarna, och dessa är:

  1. Restoring Growth: Innovation in Europe's regions and cities
  2. Regions and climate change:  Europe's way
  3. Territorial cooperation: Working together across borders
  4. Achieving results, looking ahead: EU cohesion policy's evaluation and future prospects

Den ekonomiska krisen har gjort framtiden osäker för hela Europa, därför vill OPEN DAYS inom ramen för det första temat fokusera på regionernas möjligheter att också konkurrera på nya villkor inom en rad områden. Ett fokus är kunskapssamarbete mellan akademi och företag för att stimulera nytänkande inför framtiden. Det andra temat grundar sig på de ambitiösa klimatmål som EU satt upp till 2020 och ska behandla regionala strategier för att möta klimatförändringarna med bland annat förnyelsebara energikällor och möjligheterna till  energieffektiviserande åtgärder genom EUs sammanhållningspolitik.

Under 2009 kommer resultaten av EUs sammanhållningspolitik 2000-2006 bli tillgängliga, och målsättningen är att med hjälp av dessa kunna sätta ihop ett tydligare ramverk inför utarbetandet av sammanhållningspolitiken efter 2013. Det tredje och fjärde temat kommer därför att fokusera på att utvärdera den tidigare sammanhållningspolitiken och fokusera på framtiden för territoriell sammanhållning. Detta kan exempelvis handla om gränsöverskridande såväl som interregionala samarbeten, men också genom att utbyta erfarenheter både inom och utanför Europa.

För deltagande krävs att minst fem och max tolv regioner från minst fyra länder går ihop i ett konglomerat som sedan ska samarbeta och ordna ett gemensamt seminarium i Bryssel, samt minst ett arrangemang av varje deltagande region på hemmaplan. Under OPEN DAYS arrangeras också något som kallas Meeting place med syfte att sammanföra regioner med privata aktörer, exempelvis banker, i en mässliknande miljö.

/ Karla Wixe

21 Jan 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information