Presentation av Östersjöstrategin

Östersjöstrategin är ett unikt projekt. Det är inte nya lagar eller institutioner som ska byggas, utan det är ett samarbete mellan medborgare, befintliga institutioner, företag och universitetet i de åtta medlemsstaterna kring Östersjön. Syftet är att maximera utvecklingspotentialen i regionen som har mer än 100 miljoner invånare.

Även om detta är ett EU-projekt så kan inte detta göras utan gott samarbete med tex Ryssland. Detta ska därför stärkas, och kommissionen rekommenderar därför att man tex stärker det redan befintliga samarbetet den Nordliga dimensionen, och i den medföljande åtgärdsplanen betonas också vikten av goda transportförbindelser i Barentsregionen.

I åtgärdsplanen medger man att de norra delarna är avlägsna men att de också utgör en inkörsport till Asien varför det är viktigt att bland annat utveckla transportnäten i dessa regioner. I dokumentet betonas även att avlägsa områden och öar är av särskilt intresse. (s. 49 i Action plan)

I åtgärdsplanen återfinns ett antal flaggskeppsprojekt som ska prioriteras särskilt och så småningom även förses med en deadline för genomförande. Bland annat ska fokus läggas på att slutföra redan påbörjade TEN-T projekt, men på transportområdet nämner man också att det ska övervägas att förverkliga andra för Östersjöregionen viktiga projekt såsom exempelvis Botniska korridoren eller den öst-västliga förbindelsen Northern axis (s. 51 i Action plan).

Läs pressmeddelandet

Till Östersjöstrategins hemsida 

Läs åtgärdsplanen

/Karla Wixe

10 Jun 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information