Regional tillväxt och utveckling i Europa

Den 10-11 december hölls en konferens om sammanhållningspolitik och territoriell potential i Kiruna. Under konferensen gång utbytte deltagarna kunskaper och erfarenheter om regional tillväxt, bland annat diskuterades det om hur strukturfonder och sektorpolitik på bästa sätt kan bidra till framtida territoriella utmaningar, exempelvis förändringar i klimat och demografi.

Maud Olofsson, vice statsminister och minister för näringsliv och energi, var en av deltagarna vid mötet. Hon sa att det är viktigt att man visar alla delar av Europa på EU-möten på hög nivå, och att de som arbetar med europeiska frågor ser att hela Europa har potential för tillväxt och utveckling.  

Bland deltagarna fanns bland annat; Danuta Hübner, ordförande för utskottet för regional utveckling, Europaparlamentet, Pawel Samecki, kommissionär för regionalpolitik, DG Regionalpolitik och Wolfgang Münch, analytiker, DG Regionalpolitik, Europeiska kommissionen.

Diskussionerna vid konferensen betonade att territoriell potential bestäms av många faktorer, såsom geografiskt läge, tillgång till marknader och kapital, naturresurser som råvaror och energiresurser. Även arbetskraften, bland annat kompetens hos arbetskraften, samt territoriella kapital som kultur, kreativitet och styrning var även aspekter som diskuterades under konferensen. Några av de viktigaste slutsatserna man kom fram till var att globalisering, demografi och åldrande befolkning, klimatförändringar och tillgång till en hållbar och konkurrenskraftig energi påverkar regioner. Dessutom påverkas regioner på många olika sätt av varje utmaning, men de kan också ge upphov till nya lösningar samt affärsutveckling, som e-hälsa och produktion av förnybar energi.

Läs hela artikeln

/CB

14 Dec 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information