Regionerna viktiga för framtida Östersjösamarbete

Tjugo kontor från Brysselnätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) stod bakom arrangemanget som lockade nära 200 personer. Kommissionär Hübner tackade Östersjöregionerna för sitt starka engagemang och betonade hur viktig den regionala nivån kommer att vara för implementeringen.

- Regionkontoren är oerhört viktiga för att koppla samman diskussionerna på EU-nivå med den regionala nivån. Regionerna runt Östersjön är framstående och deltagandet har varit imponerande. Det bådar gått för implementeringen, sa Hübner.

- Nu lämnar vi över till rådet och det svenska ordförandeskapet, vi hoppas även kunna fortsätta samarbetet med EU-parlamentet och så klart Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén, fortsatte Hübner.

Att Östersjöstrategin har blivit inspiration för andra makroregioner är också klart menade Hübner, och gav som exempel Donau som siktar på 2010 för en egen strategi.

- Däremot är det viktigt att komma ihåg att alla regioner kommer att ha egna förutsättningar. Vi får inte fasta i ett malltänkande, konstaterade Hübner.

Som avslutning sa Hübner att EU behöver gott samarbete med regionerna eftersom de kan sätta press på medlemsstaterna.

Dr Gianluca Spinaci från Regionkommittén diskuterade flernivåstyre inom ramen för Östersjöstrategin. Han pekade på ett antal frågetecken men menade även att det finns positiva sideffekter från detta arbetssätt. Han nämnde även en vitbok om flernivåstyre från Regionkommitténs som är ute på konsultation till 30 november (CoR (2009), White Book on Multilevel Governance, Building Europe in Partnership: shared responsibility and interaction).

- Makroregionsstrategierna ger nya och innovativa sätt att samarbeta, både mellan EU:s institutioner och mellan institutionerna och regioner och medlemsstater avslutade Spinaci.

Professor Esko Antola från Centrum Balticum menade att det är viktigt att nyttja existerade regionala samarbeten och att det finns ett flertal oklarheter kring Östersjöstrategin. Han betonade också vikten att regioner och städer tar ansvar och att man inte lämnar all makt i medlemsstaternas händer.

Besök North Finlands iBSG hemsida för bilder från dagen och för att ladda ner presentationerna.

/AG

30 Jun 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information