Resolution kring Rysslands del i ENPI

Förhandlingar har pågått i snart två år kring Rysslands deltagande inom ramen för EUs grannsamverkansprogram med tredje land, sk. ENPI. Hittills har förhandlingarna strandat. Så länge inte avtalet är undertecknat kan inte ryska parter ha någon projektaktivitet inom Interreg Nord, Interreg Kolartic och Interreg Östersjön.

Norrbottens och Västerbottens långvariga samarbete inom Barents och nord-västra Ryssland har avsevärt försvårats genom att ENPI programmen inte kommit igång. Extra problematiskt är det också för att UD genom SIDA inte längre ger stöd till samarbete till Ryssland utöver det Barentsanslag som länsstyrelserna får. Barentsanslaget räcker dock inte till medfinansiering av projekt. I dagsläget finns det således inte några projektmedel att söka för samarbete med Ryssland.

Barents Region Råd, där Västerbottens län och Norrbottens län ingår genom länsstyrelserna, antog den 13 maj en resolution för att uppmana EU och Ryssland att snabbt komma överrens. Teoretiskt skulle ENPI programmen ha varit igång sedan år 2007. 

/SM

28 Maj 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information