Riskkapitalbolag tillförs 380 miljoner

Projektet ska öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital) och garantier till nya och växande små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde i oktober 2008 beslutades att genomföra en så kallad riktad utlysning avseende kapitalförsörjning. Utlysningen inriktades mot riskkapital och med samverkanslösningar som urvalshöjande kriterium samt med målet att kapitalförsörjningen ska komma hela regionen till godo. Ansökan inlämnades från Almi och Norrlandsfonden i samarbete.

Läs pressmeddelandet


02 Apr 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information