Tillväxt och välfärd genom ökat regionalt och lokalt agerande

Den 10:e och 11:e november hölls en konferens om Lissabonstrategin, EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, i Göteborg. Lissabonstrategin kommer att revideras under våren 2010 och därför samlades beslutsfattare och nationella, regionala och lokala organisationer och aktörer från alla 27 medlemsländer till denna konferens för att diskutera den framtida europeiska utvecklingen, utbyta erfarenheter och förmedla goda exempel.

Temat för konferensen, "Växa tillsammans för ett hållbart Europa", pekar på EU:s vision mot ett fortsatt partnerskapsinriktat fokus, där parter på nationell, regional och lokal nivå samt organisationer och intressenter inom hela EU arbetar tillsammans mot en god europeisk välfärd.

Den regionala och lokala nivåns bidrag till en förbättrad tillväxt och välfärd vara någonting som Luc Van den Brande, ordförande i Regionkommittén underströk genom att peka på att "de medlemsländer i EU som i högre grad integrerar den lokala och regionala nivån i sin tillväxtpolitik också är de som uppvisar bättre resultat".

Läs mer om konferensen

12 Nov 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information