Unikt samarbete

Över 60 politiker, tjänstemän och andra intressenter från norra delarna av Sverige, Norge och Finland deltog i mötet. Diskussionerna handlade om hur man bäst arbetar tillsammans, vad den politiska positionen ska innehålla och hur man använder den för att påverka den framtida regionalpolitiken i EU. Bas för positionen är den framtidsstudie som NSPA presenterade tidigare i år.

Positionen kommer att färdigställas under den närmaste månaden. I slutet av januari kommer en delegation från berörda regioner att presentera den i Bryssel för Dirk Ahner, generaldirektören för DG Regio (EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik). Efter det följer de närmaste åren en rad aktiviteter i regionen och i Bryssel för att sprida budskapet från de nordliga glesbefolkade områdena.

- Det vi gör här är helt unikt i Europa, vi fokuserar på det som binder oss samman och inte på det som skiljer oss åt. Med rätt budskap har vi en god chans att påverka politiken, sa en nöjd Jens Nilsson efter mötet. Nilsson är kommunalråd i Östersund och blivande Europaparlamentariker med fokus på regionalpolitiken.

 091216NSPA

Besök NSPA:s hemsida

Läs NSPA:s framtidsstudie

Besök DG Regios hemsida

Läs mer på P4 Norrbotten

Läs mer på P4 Västernorrland

/AG

16 Dec 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information