Femte sammanhållningsrapporten

EU-kommissionen har publicerat den femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

På grund av de stora ekonomiska och sociala förändringarna under de senaste åren måste politiken nu anpassas till nya utmaningar. I linje med den översyn som just nu görs av EU:s budget betonas det i rapporten att de sammanhållningspolitiska investeringarna i framtiden måste knytas allt närmare till målen i Europa 2020-strategin.

I rapporten föreslås också betydligt strängare bidragsvillkor samt fler incitament för att se till att medlen verkligen utnyttjas maximalt. Fokus kommer i allt högre grad att ligga på de konkreta resultaten av investeringarna.

I rapporten görs en ingående bedömning av den ekonomiska och sociala situationen och av miljön i EU:s regioner, samt av trenderna på dessa områden. I rapporten diskuteras ett antal olika alternativ till hur sammanhållningspolitiken bör utvecklas efter 2013. Rapporten visar att alla regioner i EU har gynnats av sammanhållningspolitiken, både genom direktinvesteringar och genom indirekta handelsförmåner. Sammanhållningspolitiken har dessutom stött EU-omfattande prioriteringar, som miljöskydd och forskning och innovation.

Glesbefolkade regioner nämns som en av de områden där särskilda metoder måste utvecklas för att möta regionernas speciella förutsättningar.

Näringsdepartementet meddelar att Sverige ser positivt på att kommissionens inriktning tydligt anger att sammanhållningspolitiken utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå målen i Europa 2020 strategin i partnerskap med aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För att målen i strategin ska kunna nås behövs delaktighet och förankring på alla nivåer; lokal, regional och nationell.

-I förhandlingarna kommer det för Sveriges del bland annat vara viktigt att de glest befolkade områdenas särskilda situation i norra Sverige uppmärksammas, liksom kopplingen till makroregionala strategier, såsom EU:s strategi för Östersjöregionen, som kan bidra till en fokusering på viktiga insatser inom ett gemensamt strategiskt utvecklingsområde, säger regionminister Anna-Karin Hatt.

Näringsdepartementet kommer att bjuda till en hearing med anledning av den femte sammanhållningsrapporten, som äger rum i januari 2011.

/AG

10 Nov 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information