Medel avsatta för att underlätta gränspendling

De nordiska samarbetsministrarna har beslutat, på Ministerrådsmötet i Vilnius, att avsätta tre miljoner danska kronor till informations- och rådgivningscentra som främjar ökad rörlighet över de nordiska gränserna. Berörda parter är bland annat Grensetjänsten som arbetar med undanröja gränshinder och underlätta arbetspendling mellan Sverige och Norge samt Sverige och Finland. Beslutet går i linje med Östersjöstrategin som avser att förbättra den inre marknaden i Östersjöregionen.

/Tereza Nuaila

19 Feb 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information