NSPA träffade Europaparlamentariker

Ett tiotal parlamentsledamöter är med i intergruppen för öar, bergstrakter och glesbefolkade områden, eller "Intergroup 174" som den också kallas. Gruppen är tvärpolitisk och verkar för öar, bergstrakter och glesbefolkade områden i Europa.

På ett möte den 4 maj hölls en dialog om den framtida regionalpolitiken mellan Europaparlamentariker och intressegrupper för regioner. NSPA representerades av Stein Ovesen från North Norway-kontoret.

Intergroup 174 förbereder sig för en samordnad åsiktsförklaring för att främja regionernas intressen. Man är överens om att EU:s framtida inriktning bör vara att främja regionernas styrkor och att fokusera på hur dessa regioner kan bidra till att främja tillväxt och utveckling i EU. Regionalpolitiken måste relatera till EU 2020. Gruppen arbetar därför aktivt för att få fram den territoriella dimensionen i EU 2020. Det aktuella förslaget nämner inte förhållandet till regionala aktörer och flernivåstyre.

I höst kommer den femte sammanhållningsrapporten. I den ger EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik sin syn på den framtida regionalpolitiken. Under första delen av 2011 kommer ett förslag på den framtida regionalpolitiken, från 2014 till 2020.

Inför detta kommer Intergroup 174 att arbeta aktivt för att främja det föreslagna innehållet för den nya regionalpolitiken. Det kommer handla om att ge konkreta förslag till prioriterade områden och framför allt synpunkter på vertikala och horisontella system. Utmaningen för de nordliga regionerna blir att specificera sina konkreta förslag.

Europaparlamentets intergrupp har tagit sitt namn efter Lissabonfördragets artikel 174 som föreskriver att Europeiska unionen i dess ansträngningar att stärka Europas ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning ska ta särskild hänsyn till "regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet".

Gruppens definierade mål är att framhäva och försvara intressen för Europas öar, bergstrakter och glesbefolkade områden på europeisk nivå, att göra EU:s institutioner mer uppmärksamma på de problem och utmaningar som dessa områden står inför och att Artikel 174 i Lissabonfördraget som fastslår att "speciell uppmärksamhet" skall ges till dessa områden tas i beaktande i framtida EU-lagstiftning

NSPA är ett samarbete för nordliga glesbefolkade regioner och representerar de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland och de tre nordligaste regionerna i norra Norge.

Besök NSPA:s webbplats

Läs tidigare nyhet om etableringen av intergruppen

12 Maj 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information