Regeringen överlämnar skrivelse om EU:s strategi för Östersjöregionen till riksdagen

EU:s strategi för Östersjöregionen var en prioriterad fråga under det svenska EU-ordförandeskapet som ledde  förhandlingarna under hösten 2009 fram till det slutliga antagandet av strategin i Europeiska rådet den 30 oktober. I skrivelsen 2009/10:159 redovisar regeringen arbetet med genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Regeringen ger sin syn på strategin och dess mervärde för EU-samarbetet och utvecklingen i Sveriges närområde.

Läs Regeringens skrivelse 2009/10:159 om genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

/Tereza Nuaila

26 Mar 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information