Sammanhållningspolitiken 2007-2013

Tidigare i år publicerade EU-kommissionen sin rapport om genomförandet av sammanhållningspolitiken 2007-2013. Det spanska ordförandeskapet har nu skickat iväg sin slutsats om rapporten till Europeiska unionens råd, som förväntas anta det när ett rådsmöte äger rum den 14 juni.

Läs ordförandeskapets meddelande

Läs EU-kommissionens rapport "Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 2007-2013"

/Niklas Hjelm Smith

03 Jun 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information