200 miljoner till investeringar

200 miljoner i EU-medel har fördelats över region Övre Norrland. Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regionala och sociala fonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län, i Norrbottens län har Länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, i Västerbottens län har Region Västerbotten utvecklingsansvaret. Bland de projektägare som fick mest del av EU-medlen kan nämnas universiteten samt flygplatser.

Mer information och alla godkända projekt finner du här.

/Per Stagnell

23 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information