Aktivitetsrapport AER

Assembly of European Regions (AER) har presenterat en aktivitetsrapport för 2010. Under året har bland annat ett öppet brev skrivits till Ordföranden för EU-kommissionen som handlande om att AER ansåg att stöd från Sociala fonden fortsatt ska inkluderas i sammanhållningspolitiken. Nedan följer en kortfattad sammanställning av vilka inriktningar och aktiviteter som respektive kommitté har haft under året.

En positiv syn på regionutvecklingen finns trots att spåren från finanskrisen fortfarande syns i 2011 års budget. Vice Ordföranden för AER, Urs Wüthrich-Pellioli menar att för att kunna säkra den finansiella statusen hos AER, är det nödvändigt att ständigt visa nyttan av organisationen och vad den betyder för regionerna.Kommittén för ekonomisk och regional utveckling har under året anordnat 3 workshops med inriktning på detta ämne.

  • Arbetsgruppen för landsbygdsutveckling kommer under 2011 att arbeta för en omfattande samlad policy för jordbruket med mål att skapa konkurrenskraft, öka hållbarheten och säkra utvecklingen av landsbygden.
  • Aktiviteter för att främja hälsa ska ses som investeringar i stället för kostnader, anser kommittén för hälsa och sjukvård. Vid en konferens i Norrbotten (ALEC2010) slogs det fast att de tidigare E-hälsoprogrammen ska anpassas till de program som används.
  • Kommittén för kultur, utbildning och ungdomsfrågor har under 2010 fokuserat på ungdomars möjligheter till arbete. En undersökning kring hur skolor arbetar med underlättandet av steget till arbetslivet. Studien kommer att presenteras under året. Samarbeten inom EU har även diskuterats, särskilt vikten av decentraliserat samarbete och riskhantering gällande klimatförändringar och ämnen kopplade till detta.
  • Kommittén för Institutionella affärer har presenterat en rapport kring hur regionerna har utvecklats under de senaste 25 åren, samtidigt som problem och möjliga utmaningar presenteras.
  • Kommittén för jämställdhet har under året haft fokus på kvinnligt företagande, en konferens kring ämnet har anordnats i Istanbul, Turkiet. Även praktisk hjälp vid företagande har arbetats fram som regionerna själva anordnar, så som kurser och hjälpcentra.
  • Inom programmet för ungdomar i arbete (Eurodyssey) har 580 ungdomar fått praktisk arbetslivserfarenhet utomlands. En ny sida för har lanserats för programmet.
  • Sommarskolor har även anordnats för femtonde gången i Rorschach och Arbon i Schweiz, totalt deltog 150 ungdomar.
  • Läs rapporten i sin helhet

/Nils Sandberg

25 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information