Barents Rescue 2011

Barents Rescue 2011_artikelbild
Foto: MSB

Barentsregionen karaktäriseras av låg befolkningstäthet, långa avstånd, känslig natur och svåra klimatförhållanden vilket ställer alldeles särskilda krav på räddningsinsatser vid olika typer av katastrofer, något som kan göra det nödvändigt att ta hjälp av grannländer för att rädda liv. 

Övningen Barents Rescue 2011 är ett led i samarbetet inom Barents Euro-Arctic Region vars syfte är att höja beredskapen för katastrofsituationer inom Barentsregionen och förbättra kommunikationen, samarbetet och samordningen mellan de aktörer som kan involveras vid en liknande händelse. Övningen genomförs vartannat år och bidrar till att skapa en gemensam plattform där det är möjligt att sprida kunskap och erfarenheter för att förbättra förmågan att hantera krissituationer.

I år arrangeras Barents Rescue 2011 i Norrbotten med övningar i Boden, Luleå och Jokkmokk och omkring 600 personer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland deltar. Mer än 40 olika organisationer är engagerade i övningen och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är årets värd. 

Övningens grundscenario är att det sker ett stort dammbrott i Luleälven och att Sverige blir tvungen att be om internationell hjälp för att hantera den översvämningskatastrof som följer. Ett andra övningsscenario går ut på att en allvarlig tågolycka sker i Jokkmokk där räddningstjänster från flera deltar i räddningsarbetet. 

Läs mer om Barents Rescue 2011 här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

20 Sep 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information