Erkänt svensk/norskt gränssamarbete

MittSkandia, gränsorgan mellan Västerbotten och Helgeland har under många år arbetat för att få samarbetet erkänt och ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet, detta enligt ett pressmeddelande från MittSkandia.

I år, (2011) fick organisationen äntligen positivt beslut - MittSkandia tillhör nu en skara nordiska gränsorgan under Nordiska Ministerrådet. Detta är en milstolpe för organisationen och för det gränsregionala arbetet i Västerbotten och Helgeland. Enligt Asgeir Almås, ordförande i Hattfjelldal kommune och nestor i styrelsen för MidtSkandia, är det ca. 20 år sedan som MittSkandia första gången ställde frågan till NMR Ämbetsmannakommité om godkännande som gränsregional organisation under Nordiska Ministerrådet. Därefter har det gjorts flera försök utan resultat. Det ekonomiska stödet kommer att göra stor nytta i MittSkandias arbete, men för föreningen är det också en milstolpe då vi nu ingår i Nordiska Ministerrådets "familj" av gränsregionala organ. Kvarkenrådet, Nordkalottrådet och Grenetjänsten i Morokulien är några andra i familjen.

Kort om gränsorganet MittSkandia: MittSkandia är en ideell förening där bl.a kommunerna i Helgeland och Västerbotten, Region Västerbotten, Nordland Fylkeskommune samt Regionråden på Helgeland är medlemmar. Föreningen bildades för ca 30 år sedan men hette från början Kölengruppen. 1995 döpte man om föreningen till MittSkandia (i samband med
EU-inträdet), och det var också då man på allvar kom igång med aktiviteter. Tillsammans med Kvarkenrådet tog man ansvar för interreg-programmet Kvarken - MittSkandia under två perioder. Genom rollen som ansvarspart fick man redskap att stötta gränsöverskridande idéer och genom lokala initiativ möjliggjordes projektverksamhet för att förverkliga idéer och ambitioner runt detta. I dagsläge ansvarar man inte för något interregprogram, men en av våra viktigare funktioner är att verka som informationspunkt för interregprogrammet Botnia-Atlantica.

MittSkandias insatsområden:
o Gränsöverskridande näringslivsutveckling
o Samordnad kommunikationsutveckling
o Samordnad kompetensutveckling
o Utveckling av livskvalitet och samhällsservice

För ytterligare information, läs mer i MittSkandias strategi- och Handlingsplan på hemsidan.

Länk till Nordiska rådets hemsida som behandlar gränssamarbeten

/Nils Sandberg

07 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information