EU:s sammanhållningspolitik i Riksdagen

Den 8 mars debatterades EU:s sammanhållningspolitik i Riksdagen. Det ansvariga statsrådet, It och regionminister Anna-Karin Hatt (C) svarade på en interpellation av Marie Nordén (S). Nordén ville ha svar på regeringens hållning i frågan om om glesbefolkad landsbygd. Norén undrar om man kan räkna med att regeringen jobbar för fortsatt utvecklingsstöd inom EU:s sammanhållningspolitik. Finansminister Anders Borg (M) och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) kräver mindre EU-budget och att medel från strukturfonderna endast ska gå till de fattigaste delarna av EU, således inte Sverige. Detta samtidigt som Hatt  hävdar det inte rör sig om bidrag till landsbygden utan viktiga utvecklingsmedel.

Hatt betonade under debatten att den politiska processen om sammanhållningspolitiken inte är klar samt att hon som It och regionminister har annat fokus för sitt arbete än de två tidigare nämnda ministrarna. Hon menar dock att det är viktigt att Sverige och Finland lyfter fram de unika förhållanden som är bakgrunden till gleshetskriteriet och som berättigar till stöd för att kunna göra investeringar i glesbefolkade områden. De moderata riksdagsledamöter som deltog i debatten betonade att det är viktigt med en restriktiv EU-budget och att bidrag inte ska vara grund för tillväxt samt att medel för sammanhållningspolitiken bör gå till EU:s fattigaste länder. Västerbottningen Isak From (S), som också deltog menade att ministerns svar i stort är tillfredsställande men han är oroad över vilket inflytande övriga ministrars hållning i frågan kommer ha på det slutliga resultatet.

Protokollet från interpellationsdebatten finns att läsa här

/Per Stagnell

09 Mar 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information