Finansieringslösningar för EU-projekt

Assembly of European Regions (AER) anordnade ett frukostseminarium med temat finansieringsverktyg. Det som diskuterades vid seminariet var att finansiella verktyg kommer att bli ännu viktigare under nästa budgetperiod och att ett skifte förutses från enskilda stora utbetalningar till en mer löpande process. Sedan förra budgetperioden har stöden från finansieringsverktygen tredubblats.

EU:s tre stora finansieringsverktyg diskuterades under seminariet. JEREMIE syftar till att stödja SME:s. Det finns skillnader mellan olika länder i EU, i vissa länder styrs på JEREMIE på nationell nivå och i andra på regional nivå. Totalt står JEREMIE för 25 procent av det stöd som tilldelas SME:s. Det andra programmet är JESSICA som syftar till hållbar urban utveckling. Europeiska investeringsbanken (EIB) är ansvarigt för programmet. Energibesparande program för att bland annat stödja ett mer energieffektivt byggande finns även. Instrumentet JASMINE stödjer mikrofinansieringsinstitut i Europa.

Rudolf Niessler, direktör för koordinering av policy vid EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, beskrev den nuvarande situationen inom EU-kommissionen och visade vilka finansieringslösningar som finns i dagsläget.

Han konstaterade att rapportering är det viktigaste just nu, Europaparlamentet vill veta var pengarna går och hur de har använts. Vidare gav Niessler information om att förenkling för användning av verktygen är på gång då man vill att programmen ska användas än mer. Finansiella instrument ska byggas in i systemet för stöd till utveckling. Nya plattformer för de olika flaggskeppsinitiativen ska tas fram.

De alternativ som EU-kommissionen erbjuder som stöd vid arbete med finansieringsverktyg är dels centraliserad hjälp med styrning av projekt och dels standardiserade ledningsverktyg med färdiga modeller. 

- Den fria viljan, de länder/regioner som har haft projekt tidigare och har erfarenhet av lyckade projekt kommer att fortsätta på samma sätt, med respekt för de regler som finns, sa Niessler.

Alternativen erbjuder ett brett spektra av alternativ som förhoppningsvis ska bidra till att många tar hjälp och kan starta projekt. De incitament som erbjuds ska vara strikta men ändå bidra till att stimulera ansökningar och användande. God rådgivning vid användning av programmen är nödvändigt då de är mycket tekniska och komplicerade.

Ioannis Tsakiris vid Europeiska investeringsfonden menar att JEREMIE kan reducera bidragsfinansiering (grant financing) och istället se till att medlen används på längre sikt. Det viktigaste som Tsakiris ser är hävstångseffekten när pengar som annars inte skulle ha investerats kommer in i systemet genom finansieringsverktyget. De privata finansieringsbidragen har ökat stort de senaste åren. 

Mer information om konferensen finner du här

/Nils Sandberg

12 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information