Hur kan avlägsna regioner nå ökad tillväxt?

Europas perifera och maritima regioner (CPMR) klargör i ett policydokument sina ståndpunkter på området. CPMR stödjer målen för Europa 2020 om ökad hållbar tillväxt och samstämmighet mellan medlemsstaterna för en starkare ekonomi i EU.

Europa 2020 bygger till stor del på ökade innovationssatsningar, konkurrenskraft och starkare forskning. På det här området anser dock CPMR att det alltid bör ha ett territoriellt perspektiv. Dessutom förespråkar CPMR att bandet mellan regionerna och olika Europeiska innovations- och forskningspolicy bör stärkas.

För att uppnå de mål som fastställt bör perifera regioners unika möjligheter utredas grundligt och därefter stimulera innovationsutvecklingen hos inblandade parter i området. Detta gäller speciellt områden relaterade till marina aspekter, energi och klimatförändringar som ofta spelar en viktig roll för CPMR-regioner. Utan att ta hänsyn till varje regions unika möjligheter kommer inte FoU- samt konkurrens- och innovationsprogram att vara lönsamma. Stärkta möjligheter förespråkas för gränsöverskridande samarbete mellan regioner med liknande förutsättningar och ökade möjligheter för att verka inom sk. makroregioner inom EU.

Regionerna bör också få en starkare roll vid utformning och styrning av Europeiska innovations- och forskningsprojekt.

Hela dokumentet finns tillgängligt här.

/ Per Stagnell

 

01 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information