iBSG presenterade sammanställning om Östersjöstrategin

Här kan ni läsa den sammanställning som iBSG (informal Baltic Sea Group) tagit fram som underlag inför den kommande revideringen av Östersjöstrategin. Sammanställningen presenterades under det årliga forumet för Östersjöstrategin i Gdansk och visar att de flesta regioner och organisationer inom Östersjöregionen välkomnar Östersjöstrategin och anser att strategin har tydliggjort problem inom regionen som kräver ett gemensamt agerande för att kunna lösas. I tillägg finns det en stark önskan att bibehålla, eller utöka, samarbetet inom Östersjöstrategin, vilket kan ske genom att bland annat samarbeta med länder inom regionen som inte är med i EU, Norge och Ryssland. Det krävs dock mer arbete för att förbättra Östersjöstrategin, flernivåstyret bör stärkas så att alla nivåer verkligen inkluderas i implementeringen av strategin. Finansieringen av projekt inom Östersjöstrategin bör även förenklas, exempelvis genom att en del av finansieringen för gränsöverskridande samarbetsprogram öronmärks för makroregionala strategier.

Läs hela sammanställningen här

Läs tidigare nyheter om Östersjöstrategin

Forum för Östersjöstrategin

Presentation av Östersjöstrategin

Ny remiss Östersjöstrategin

Östersjöstrategin: EU-kommissionens framstegsrapport publicerad

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Nov 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information