Konferens om grön tillväxt i Östersjöområdet

Den 5-6 maj anordnade Nordiska Ministerrådet, EU-kommissionen DG Regio, Baltic Development Forum samt EU Interact (programmet för att stödja EU:s program för territoriellt samarbete) en två-dagars konferens i Riga benämnd "Green Growth in the Baltic Sea region". Syftet var att identifiera möjligheter till synergier mellan initiativ, program och projekt inom grön tillväxt i Östersjöområdet. Tanken var också att ge rekommendationer till utarbetandet av EU:s Östersjöstrategi.

110510 Riga Stig Hjerpe
Från vänster: Wiktor Szydarowski, Ulf Savbäck, Stig Hjerpe

Öppningsanföranden hölls av Lettlands utrikesminister Girts Valdis Kristovskis, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Halldor Asgrimsson, EU:kommissionens David Sweet samt Hans Brask, direktör vid Baltic Development Forum.

Från EU-kommissionens sida poängterades att Östersjöstrategin hör ihop med Europa 2020-strategin och vikten av konsultation, koordination och konsensus lyftes fram.  Mätbara mål kommer att införas i Östersjöstrategiarbetet. 

Ett av de projekt som presenterades var TransBaltic, och Stig Hjerpe från Region Västerbotten och ledare för work package 3 i projektet, "The Baltic Sea Region as a transport gateway area" deltog i konferensen.

Slutsatser som drogs vid konferensen var att det fortsatta arbetet kring grön tillväxt i Östersjöområdet bör bygga på att skapa intresse för ekonomiska fördelar med miljövänliga teknologier och lösningar. Östersjöområdet kan stödja detta genom att verka för best practices och erfarenhetsutbyte. Slutligen innebär grön tillväxt möjligheter till ett närmare samarbete med Ryssland.

Läs mer på Nordiska Ministerrådet

/MJ

10 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information