NSPA mötte Dirk Ahner

111212 Möte med AhnerNorth Sweden European Office mötte Dirk Ahner, generaldirektör för regionalpolitik, tillsammans med övriga medlemmar i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för att diskutera hur den framtida sammanhållningspolitiken påverkar vår region. Norrbotten och Västerbotten representerades vid mötet av Erik Bergkvist (S) från Regionförbundet Västerbotten, Helena Gidlöf från Norrbottens läns landsting och Joel Larsson från North Sweden.

Erik Bergkvist inledde mötet med att presentera NSPA:s tre fokusområden som dialogen sedan kom att handla om:

  • Extra allokering för glesbefolkade områden.
  • Ökad möjlighet för NSPA att ta del av fonder för territoriell samverkan och flexibla verktyg för att möta de speciella förhållanden som finns i regionen.
  • Tematiska prioriteringar i linje med NSPA:s fokus. NSPA är positiva till tematiska prioriteringar men ser gärna att prioriteringarna tar hänsyn till de behov och utmaningar regionen står inför.

Ahner uppmanade NSPA att kontinuerligt framhäva, utveckla och tydliggöra grunden till den extra allokeringen till de glesbefolkade regionerna och hur man i fortsättningen kommer att nyttja den för att skapa mervärde för hela Europa. Han sa även att EU-kommissionen är mycket positiva till territoriellt samarbete och ser att det skapar ett stort mervärde.

Åsa Möller, Landstingsfullmäktiges ordförande, Västernorrland, avslutade med att tacka Dirk Ahner för en konstruktiv dialog med NSPA-nätverket under många år. Detta med anledning av att han nu går i pension. Åsa Möller överlämnade också en inbjudan till NSPA-forum 2012 i Sundsvall till Dirk Ahners efterträdare.

/Joel Larsson och Hanna Högberg via Mid Sweden European Office

12 Dec 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information