NSPA uppvaktning

I början av juni tog den fd kommissionären med ansvar EU:s regionalpolitik, Danuta Hübner, emot regionkontoren som ingår i nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Danuta Hübner spelar i egenskap av ordförande i utskottet för regional utveckling vid Europaparlamentet en nyckelroll i de kommande förhandlingarna kring den framtida sammanhållningspolitiken. 

Vid mötet med Danuta Hübner betonade North Sweden tillsammans med NSPA vikten av gleshetskriteriet och de demografiska utmaningar NSPA-området står inför. Gleshetskriteriet har starkt stöd av Danuta Hübner som är väl insatt i frågan efter sin tid som Kommissionär vid DG Regional Policy. Hon uppmanade NSPA att vara mycket aktiva i frågan och uppskattade besöket.

Gleshetskriteriet lägger grunden för att norra Sverige får extra tilldelning av strukturfondsmedel. Inför den nya programperioden är det en öppen fråga om gleshetskriteriet kommer med eller inte. I sommar presenterar Kommissionen förslag till ny strukturfondsförordning som kommer att antas gemensamt av Europaparlamentet och Rådet. Den 1 januari 2014 träder de nya programmen i kraft. 

För mer info kontakta Sabine.

/SM

09 Jun 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information