Ny publikation om hur Regionkommittén påverkar EU:s lagstiftning

Regionkommittén har nyligen publicerat en rapport om vilken roll regionerna och Regionkommittén spelar för att forma EU:s politik. Mercedes Bresso, Regionkommitténs ordförande, inleder rapporten med att säga att nyckeln till framgång för EU är att respektera olika politiska nivåer och att en av Regionkommitténs främsta prestationer har varit att påverka EU:s lagstiftare till att börja förlita sig på flernivåstyrning. I rapporten listar Regionkommittén sedan deras senaste framgångar inom de olika politikområdena och beskriver även vad de planerar att åstadkomma inom dessa områden under den närmaste tiden.

Regionkommittén är en politisk församling som är ämnad att ge de lokala och regionala nivåerna i EU en röst i EU:s beslutsprocess men syftar också till att stärka återkopplingen mellan EU och dess medborgare. Det är endast ett rådgivande organ men när nya lagförslag med inverkan på lokal och regional nivå i EU:s medlemsländer läggs fram, måste Regionkommittén först rådfrågas av EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Det består av 344 ledamöter från medlemsländerna och tolv av dessa ledamöter kommer från Sverige, varav fyra representerar norra Sverige. Dessa fyra är:

  • Britt-Marie Lövgren (FP) som kommer från Umeå kommun och är ordinarie ledamot och sitter med i utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och utskottet för kultur och utbildning.
  • Marie-Louise Rönnmark (S) från Umeå kommun och är suppleant och sitter med i utskottet för territoriell sammanhållningspolitik.
  • Agneta Lipkin (S) från Norrbottens läns landsting och är suppleant och sitter med i utskottet för territoriell sammanhållningspolitik.
  • Ewa-May Karlsson (C) som är från Vindelns kommun och är suppleant och sitter med i utskottet för miljö, klimatförändringar och energi.

Klicka här för att läsa Regionkommitténs rapport "Making a difference: how regions and cities shape Europe's legislation"

/Joel Larsson och Hanna Högberg

01 Dec 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information