Nytt kring Östersjöstrategin

Vid Tillväxtverkets senaste informationsmöte med svenska genomförare av Östersjöstrategin samlades  myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner för lägesrapport och diskussion. Bl. a. berättade Erik Kiesow, Statsrådsberedningen, om läget vad beträffar EU-kommissionens lägesrapport om Östersjöstrategin. Rapporten beräknas vara klar 23 juni 2011 och kommer att ta upp:

-          integrerad ansats av strategin, det horisontella mervärdet och
           kopplingen till Europa 2020-strategin
-          tonvikt på EU-mervärdet
-          införa mål (för att kommunicera strategin)
-          kopplingen mellan Östersjöstrategin och stödprogram
-          stärka styrningsformer
-          vilken roll har flaggskeppsledare exempelvis
-          tydligare kommunikationsstrategi 

EU-kommissionens årliga forum om Östersjöstrategin kommer att hållas i Gdansk 25-26 oktober.

Läs mer om Östersjöstrategin på regeringens hemsida samt på Tillväxtverkets hemsida

/MJ

09 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information