Östersjöstrategin: EU-kommissionens framstegsrapport publicerad

I lägesrapporten om genomförandet av Östersjöstrategin lyfts ett antal projekt som BSR Stars (program för innovation, kluster och nätverk för små och medelstora företag, Vinnova lead partner) och TransBaltic (region Västerbotten deltar, strategiskt projekt för integrerat transportsystem i Östersjöområdet) som samarbetar med andra transportprojekt. Man pekar också på en mer enhetligt utformad politik mellan olika sektorer. 

Men arbete återstår alltjämt. EU-kommissionen menar att mycket är avhängigt av den politiska viljan och drivkraften på EU och nationell nivå samt engagemanget på regional och lokal nivå. Kvalitativa och kvantitativa mål för att övervaka strategins genomförande bör införas. Strategin måste synliggöras mer och det behövs bättre samordning i den gemensamma strategiska ramen efter 2013 för att se till att de makroregionala prioriteringarna återspeglas i framtida EU-program. 

Läs rapporten här

Läs Regeringens pressmeddelande om rapporten här

/MJ

 

23 Jun 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information