Östersjöstrategin och långtidsbudgeten upp för diskussion i det allmänna rådet

111118 birgitta ohlssonDen 15 november träffades EU-ministrarna, däribland, EU-minister Birgitta Ohlsson, i rådet för allmänna frågor. Upp för diskussion var EU-kommissionens förslag om den nya långtidsbudgeten för 2014-2020, och särskilt fokus låg på den gemensamma jordbruks- och sammanhållningspolitiken. Sverige har tidigare varit kritisk mot en ökad budget, vilket det nya förslaget innebär, och fortsatte på den linjen genom att argumentera för behovet av kraftfulla nedskärningar och reformer av både den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Vad gäller sammanhållningspolitiken förespråkar Sverige att fokus bör ligga på de minst utvecklade regionerna och rörande jordbrukspolitiken anser Sverige att tydligare fokus bör vara på markandsorientering, förenklingar och miljöstyrning.

Östersjöstrategin var även upp för diskussion, och allmänna rådet uppmanar nu bland annat EU-kommissionen att göra en översyn av Östersjöstrategin i början av 2012 som sammanfattar de lärdomar som två års genomförande givit. En viktig åtgärd blir att identifiera tydliga mål och indikatorer för en framtida utvärdering.

Läs mer om allmänna rådets möte här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

18 Nov 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information