Open Days 2011

Open Days 2011 arrangeras mellan 10-13 oktober och årets tema är Investing in Europe's future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth. Under detta tema återfinns tre prioriteringsområden: Europe 2020, Better Delivery och Geography Matters. Evenemanget omfattar mer än 100 seminarier, workshops och debatter och erbjuder möjligheter till nätverksbyggande för de mer än 6000 deltagarna.

Open Days anordnas under en tid då EU-kommissionens förslag rörande sammanhållningspolitiken samt den kommande budgetramens storlek och prioriteringsområden till stor del dominerar den politiska agendan i Bryssel. Detta tillsammans med den ekonomiska krissituation som stora delar av euroområdet befinner sig i kommer självklart att påverka diskussioner och debatter under Open Days, vilket ger EU:s regioner och städer en viktig möjlighet att påverka och göra sina åsikter hörda.

Många svenska organisationer är aktiva under Open Days och Norrbottens läns landsting är medarrangör till seminariet 2014 + Will Cross-Border Cooperation in Health still matter?

Läs mer om Open Days och årets program här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

10 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information