Sammanhållningspolitik 2014-2020

Nu har EU-kommissionen presenterat sitt förslag till reglering av sammanhållningspolitiken för 2014-2020. I mycket stämmer det överens med det som framgick från den övergripande budget som presenterades av EU-kommissionen i slutet av juni.

Det som förtydligas är att så kallade Outermost och Sparsely populated areas får en extra pott om 0,926 miljarder Euro för perioden. Det är en liten minskning mot tidigare, men eftersom hela sammanhållningsbudgeten får något mindre ramar får det ändå ses som oerhört positivt att våra områden finns särskilt omnämnda på ett flertal ställen i EU-kommissionens förslag och med därtill en särskild relativt orörd budgetpost.

Insatserna överlag inom sammanhållningspolitiken för våra regioner fokuseras med EU-kommissionens förslag tydligare på tre huvudområden:

  • Energieffektivitet och förnybara energikällor.
  • Forskning, teknologisk utveckling och innovation.
  • Understödja småföretagandets konkurrenskraft.

Detta är områden som rent allmän kan nog sägas passar vår region relativt väl för möjligheterna att söka projektmedel. 

Allmänna infrastruktursatsningar med medel från EU:s sammanhållningspolitik blir svårare att göra i områden med en BNP över 90% av EU:s genomsnitt, till vilka hela Sverige tillhör, men det har sagts att om de hänger samman med ovanstående prioriteringar, så finns det möjligheter. Det är dock ännu lite oklart på den punkten. I den mån det finns kopplingar till de framtida infrastrukturnäten i EU, det så kallade TEN-T, så presenterar EU-kommissionen sitt förslag om det den 19 oktober.

Det som nu är viktigt är att de regionala utvecklingsplanerna fokuserar kring EU:s 2020-strategi för smart, hållbar, inkluderande tillväxt som i sin tur kan jackas in i de nationella partnerskapskontrakt som EU-kommissionen avser att skriva med medlemsstaterna för att de skall få del av fondmedlen. Det finns stora oklarheter om dessa kontrakt och var det i slutändan landar. Tanken med dem är dock att varje land skall tala om vilka mål man kommer att jobba med, på vilket sätt och med vilket resultat och att det är det som sedan styr den nationella utformningen av programmen.

Vi får väl se hur mycket av det som överlever de kommande förhandlingarna i Rådet och Europaparlamentet. Likaså vilken betydelse den ekonomiska krisen har för uppslutningen kring bland annat Sveriges krav på minskad EU-budget och då främst inom jordbruk och regionalpolitik. North Sweden kommer givetvis att fortsätta bevaka och påverka lika intensivt som hittills för att gagna regionens intressen på bästa sätt. 

Läs hela förslaget här

/MJ

07 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information