Sammanhållningspolitiken

Totalt 444 svar på rapporten har lämnats in. Från regionen har NSPA lämnat in ett bidrag som betonade de konkurrenssvårigheter som regionen har på grund av långa avstånd och gles befolkning- samtidigt som det finns starka förutsättningar för utveckling i form av forskning och utveckling samt gruv- och råvaruindustrier. NSPA betonar att det måste ges möjligheter för att regioner med dessa förutsättningar ska kunna utvecklas och på så vis bidra till ett mervärde för EU. Europaforum Norra Sverige har även svarat på konsultationen med ett bidrag som bl. a. nämner att analys bör genomföras på glest befolkade områden för att kunna utnyttja dess potential. Att jämställdhet bör få en större del i den framtida sammanhållningspolitiken är en annan punkt som Europaforum Norra Sverige betonar.  

I den samlade rapporten över svaren från samtliga intressenter lyftes bl. a. frågor som starkare fokus på regioner med geografiska och demografiska svårigheter samt fokus på utveckling av stadsmiljöer upp.

Konsultationen utgör ett underlag för EU-kommissionens förslag till Europeiska rådet och Europaparlamentet. Det kommer även ligga till grund för den kommande budgetperioden som inleds 2014.

Svaren på konsultationen finner du här.

Tidigare nyheter om sammanhållningspolitiken:

2011-03-09 EU:s sammanhållningspolitik i Riksdagen

2011-02-08 Sverige lyfter gleshetskriteriet

2011-01-27 NSPA Forum i Tromsö

2010-11-10 Femte sammanhållningsrapporten

/Nils Sandberg

17 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information