Se hearing om framtida sammanhållningspolitiken

Via regeringens hemsida kan Regionminister Anna-Karin Hatts hearing från den 21 januari 2011 om den framtida sammanhållningspolitiken ses. Det är med anledning av den rapport som Europeiska kommissionen presenterade den 10 november 2010 -  den femte sammanhållningsrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning - som regeringen har bjudit in till dialog med relevanta aktörer på regional och lokal nivå för att diskutera hur sammanhållningspolitiken kan reformeras och genomföras i medlemsländerna inför den kommande programperioden med start 2014.

Hearingen kan följas ses via regeringens hemsida:

www.regeringen.se/sammanhallningspolitiken

Information om sammanhållningspolitiken:

http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/91298

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

/AG

19 Jan 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information