Stor reform av EU:s ekonomi

110928 röstningEU-parlamentet röstade på onsdagen 28 september igenom det så kallade ekonomiska 6-packet. Det består av ett paket om sex lagförslag rörande ekonomisk styrning inom EU som ska stärka EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Syftet med lagförslagen är att minska obalansen i medlems-ländernas budgetar och förbättra den ekonomiska styrningen inom EU, samt att säkerställa att medlemsländernas budgetstatistik är korrekt. Det ska även ge incitament till beslutsfattare att snabbt agera mot osunda förhållanden i ekonomin.

Lagförslagen som ingår i 6-packet kan delas in i två grupper:

Första gruppen behandlar stabilitets- och tillväxtpakten och ska förhindra medlemsländernas budgetunderskott överstiger tre procent av BNP och se till att deras statsskulder inte överstiger 60 procent av BNP. Om dessa regler och EU-kommissionens varningar inte efterföljs ges EU-kommissionen rätt att kräva 0,2 procent av BNP i böter från medlemsländer inom euroområdet.

Den andra gruppen utgörs av regler som ska fungera som en övervakningsmekanism för makroekonomiska balanser. Ett av verktygen som ingår är en resultattavla där viktiga indikatorer för makroekonomisk balans listas, vilken ska ge tidiga varningar om det exempelvis finns risk för bostadsbubblor eller andra ekonomiska obalanser.

Det är främst genom förebyggande åtgärder som varningar och i andra hand sanktioner som dessa regler ska motverka framtida ekonomiska obalanser inom EU.

EU-parlamentets pressmeddelande om lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning finns här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

28 Sep 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information