Sverige lyfter gleshetskriteriet

I dagarna presenterade den svenska regeringen sitt officiella svar till EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport. Områden med extremt gles befolkning lyfts fram. Detta stärker norra Sverige när förhandlingarna om sammanhållningspolitiken som styr Mål 2 och Interreg inleds om ett år. De nya programmen startar 1 januari 2014.

Den femte sammanhållningsrapporten är en bred rapport om tillståndet för Europas regioner. De tjänar som ett nyckelunderlag när policyprocessen kring den framtida sammanhållningspolitiken nu går in i ett och skarpare läge.

Sverige lyfter områden med extremt gles befolkning, gränsöverskridande arbete och makroregioner men behåller samtidigt sin strikta budgetrestriktiva linje. Regeringen ser att omfånget för sammanhållningspolitiken krymper och att sammanhållningspolitiken främst riktas mot de svagare regionerna inom EU. Denna linje är Sverige tämligen ensam om då allt fler medlemsländer förordar en sammanhållningspolitik som riktas mot alla regioner inom EU oavsett BNP/capita så som fallet är under nuvarande budgetperiod.

IT- och regionminister Anna-Karin Hatt träffade de svenska regionkontoren och talade på Sammanhållningsforum den 1:a februari i Bryssel. Vid båda tillfällena lyfte hon elva punkter som hon anser särskilt viktiga att arbeta med. Huvuddragen fokuserade på jämställdhet, stärkt roll för regional och lokal nivå, innovationer och att tillvarata den potential som finns i alla regioner. Hatt framhöll även att det är viktigt att förenkla administrationen av medel från strukturfonderna i framtiden.

Läs en översättning av regionministerns tal vid sammanhållningsforumet

/SM 

08 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information