Barentssamarbetet

Den 20 juni arrangerade den norska EU delegationen i samarbete med NorthNorway European Office ett seminarium om erfarenheter och prioriteringar för Barentssamarbetet. Syftet med seminariet var att lyfta fram viktiga aspekter som berör Barentsregionen samt belysa det samarbete som finns och vad det bidrar till.

Några av aspekterna som lyftes var det ökande intresset för regionen med tanke på klimatförändringar, olje- och gas utvinning i Arktis och nordsjörutten som effektiviserar sjöfarts transporter. Barents Euro-Arktiska rådet (BEAC), som är ett samarbete mellan de nordiska länderna och Ryssland, är tillsammans med Nordiska dimensionen och andra liknande initiativ viktiga redskap för att kommunicera Barentsregionens ökande relevans både ekonomiskt och klimatmässigt enligt Sverre Stub, koordinator för det norska ordförandeskapet i BEAC.

En viktig del BEAC har bidragit med är att stärka relationer interregionalt vilket har stor betydelse för diplomatisk och ekonomisk utveckling. Ett sammarbete med Ryssland har stor betydelse för utvecklandet av nordsjörutten och olje- och gas utvinning i Arktis. 

Utifrån ett EU perspektiv instämde representanten från EU:s yttre åtgärder, Richard Tibbels att Barents är en viktig region och att EU har för avsikt att interagera mer omfattande i Barents och ser därför positivt på samarbetet med BEAC och andra liknande initiativ såsom Nordliga dimensionen. Tibbels berättade vidare att ett nytt meddelande om EU:s politik för Arktis presenteras den 28 juni i vilket strategiskt uppsatta mål och initiativ föreslås för att bemöta de utmaningarna. Bland initiativen nämns gränsöverskridande samarbete, åtgärder för att stärka och skydda ursprungsbefolkningen, främjande av ekonomiska möjligheter inom råvarusektorn, transport och logistik samt miljöskydd och hållbar resursanvändning.     

Utifrån ett regionalt perspektiv presenterade Pia Svensgaard, fylkesrådsordförande i Troms fylke, Nordnorges synpunkter på bland annat infrastrukturen, att transport och logistik måste förbättras för att kunna stödja den ekonomiska utvecklingen i Barentsregionen. Hon påpekade även att NSPA (Northern Sparsley Populated Areas) är ett viktigt instrument för att skapa större förståelse för regionens utmaningar i EU.

Läs mer om seminariet här

/Gabriel Henderson

25 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information