Energieffektiviseringsdirektiv

Rådet och EU-parlamentet godkänner förslag om nytt energieffektiviseringsdirektiv. 

 

Lite i skymundan av höstens stora budgetförhandlingar om ett nytt flerårigt budgetramverk (MFF) och den ekonomiska krisen har EU avslutat förhandlingarna om ett nytt energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet är framtaget för att uppmuntra effektiviseringar på energiområdet med målet att minska energiutnyttjandet med 20% till år 2020. Att direktivet endast innehåller rekommendationer är en förändring från det ursprungliga förslaget där länderna skulle komma överens om bindande mål. Det är främst EU-parlamentet som drivit frågan om bindande mål, en position man alltså inte vann gehör för i förhandlingarna med rådet.

Direktivet är betydelsefullt för Norra Sverige på flera plan eftersom det innehåller mål som på många sätt kommer att påverka Norrbotten och Västerbotten. Dels innehåller det nya energieffektiviseringsdirektivet en passage om att 3% av ytan i alla offentliga byggnader från och med 1 januari 2014 ska renoveras varje år till en energianvändning som motsvarar nybyggda fastigheter. Detta innefattar även byggnader som hyrs av till exempel myndigheter och departement samt en rekommendation om att byggnader som ägs av kommunala och regionala offentliga aktörer bör hörsamma detta.

En annan viktig komponent i direktivet är att man sätter ett mål för hur mycket energi EU-området ska använda år 2020. Totalt hoppas EU-kommissionen på att förbrukningen inte ska överstiga 1474 Mtoe (miljon ton oljeekvivalenter), en målsättning som ska utvärderas under 2014.

 

Energibolagen, alltså både distributörer och säljföretag, kommer att åläggas att genomföra åtgärder som leder till en årlig energibesparingar motsvarande 1,5% bland slutanvändarna. Medlemsstaterna ska övervaka att besparingarna sker samt dokumentera och föra statistik. Branschorganisationen Svensk Energi bedömer att Sverige inte kommer att behöva införa ett system med så kallade vita certifikat. Vita cerifikat är ett system för att öka energieffektivisering och som påminner om systemet för utsläppsrätter. 

Läs mer om energieffektiviseringsdirektivet här

Kontakta Mona Mansour om du vill veta mer

/Johan Leymann

19 Dec 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information