Enkät om CSF och EU2020

Regionkommitténs tredje övervakningsrapport om Europa 2020-strategin kommer att offentliggöras i oktober 2012 och som underlag till rapporten genomförs enkätundersökningarna Europa 2020: Vad händer på fältet? och Den nya gemensamma strategiska ramen för 2014-2020  (CSF).

Syftet med Regionkommitténs enkät om Europa 2020-strategin är att undersöka vilket mervärde strategin ger den lokala och regional nivån och huruvida de nationella reformprogrammen genomförs i ett partnerskap med övriga nivåer. Utöver att vara en del av Regionkommitténs tredje övervakningsrapport om Europa 2020-strategin, kommer den också att bidra till Europeiska kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2013.

I enkätundersökningen Den nya gemensamma strategiska ramen för 2014-2020 efterfrågar Marek Wozniak, Regionkommitténs rapportör för yttrandet i frågan, synpunkter på EU-kommissionens arbetsdokument "Huvuddrag i en gemensam strategisk ram för 2014-2020". De synpunkter och åsikter som tas emot kommer fungera som underlag för Marek Wozniaks yttrande men även för den tredje övervakningsrapporten om Europa 2020-strategin.

North Sweden har i samband med en hearing som Marek Wozniak anordnade i Regionkommitén om CSF:en också givit kommentarer och lämnat in det gemensamma positionspapper som tagits fram från Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Läs NSPA:s position till det gemensamma strategiska ramverket här

Delta i undersökningen genom att följa länkarna:

Europa 2020: Vad händer på fältet?

Den nya gemensamma strategiska ramen för 2014-2020

/Joel Larsson och Hanna Högberg

23 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information