EU-kommissionen samråder om regionalt statsstöd

120201 public_consultationsEU-kommissionen har inlett ett samråd som ett första steg i en översyn av reglerna för statligt regionalstöd, vilka löper ut den 31 december 2013. De statliga regionalstöden syftar till att främja investeringar, skapa sysselsättning och främja etablering av nya företag för att stödja den ekonomiska utvecklingen i de minst gynnade regionerna inom EU under perioden 2007-2013.  Medlemsstater och andra berörda aktörer uppmanas att lämna in sina åsikter om EU:s regler som, för närvarande, gäller för regionalt statsstöd och att föreslå eventuella ändringar av dessa regler.

Med resultatet av detta samråd som grund, kommer EU-kommissionen att överväga att ändra eller ersätta de nuvarande reglerna. Ett nytt förslag kan komma att publiceras i ett senare skede.

Berörda parter är välkomna att lämna in sina synpunkter fram till 26 april.

Mer information om samrådet finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

01 Feb 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information