EU:s strukturfonder i Sverige 2014-2020 -en genomförandeorganisation för ökat regionalt inflytande

På uppdrag av SKL har Sweco Eurofutures AB sammanställt en rapport om hur Sverige i nästa strukturfondsperiod skulle kunna åstadkomma en genomförande­organisation för ökat regionalt inflytande, något SKL arbetet länge för.

För uppdragets genomförande har ett flertal politiker och tjänstemän landet runt intervjuats om såväl deras syn på hur innevarande periods organisation fungerar, som på vilka framtida förändringar man skulle vilja se. Ett antal redan gjorda utvärderingar och rapporter har också granskats och analyserats.

Rapporten innehåller ett antal konkreta förslag till möjliga förbättringar av genomförandeorganisationen inför nästa programperiod. Dessa förslag är Swecos egna men SKL kommer sannolikt kommer att formulera förslag i enlighet med rapporten.

SKL kommer nu, bland annat utifrån rapporten men också utifrån fortlöpande medlemskontakter, att under våren till regeringskansliet formulera viktiga konkreta egna förslag till hur sammanhållningspolitiken i Sverige ska kunna bli än mer effektiv och resultatinriktad.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på SKL:s hemsida

/Hanna Högberg och Joel Larsson

24 Apr 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information