För ett utökat samarbete i Östersjöområdet

120328 Östersjöstrategin

På förfrågan av EU:s medlemsländer presenterade EU-kommissionen den 23 mars 2012 ett meddelande om EU:s strategi för Östersjöområdet, även kallad Östersjöstrategin. Syftet med meddelandet är att föreslå nya mål för hur samarbetet mellan medlemsländerna i Östersjöområdet kan fördjupas och strategins genomslagskraft förstärkas i enlighet med målen i Europa 2020-strategin.

EU-kommissionen specificerar tre övergripande mål för strategin som vardera innefattar flera mer detaljerade mål:

  • Rädda Östersjön
  • Integrera Östersjöområdet
  • Öka välståndet.

Utöver de nya målen förtydligar EU-kommissionen också ansvarsfördelningen mellan parterna som deltar i strategin och understryker att lokala och regionala aktörer måste involveras i större utsträckning.

Målen som EU-kommissionen slår fast ligger i linje med vad Sverige arbetat för sedan strategin antogs under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009, där Sverige har en förbättrad havsmiljö som högsta prioritet.

Östersjöstrategin är EU:s första makroregionala strategi och finansieras till största del via Östersjöprogrammet 2007-2013. Den syftar till att förbättra miljön i Östersjöområdet, bidra till en stark och hållbar tillväxt med minskade ekonomiska klyftor och högre säkerhet.

EU-kommissionens meddelande om Östersjöstrategin [eng]

Östersjöstrategin har numera en egen webbplats

Läs North Swedens tidigare nyheter om Östersjöstrategin:

iBSG presenterade sammanställning om Östersjöstrategin

Forum för Östersjöstrategin

Presentation av Östersjöstrategin

Ny remiss Östersjöstrategin

Östersjöstrategin: EU-kommissionens framstegsrapport publicerad

/Joel Larsson och Hanna Högberg

23 Mar 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information